ابن برنامه در سال ۹۷ طراحی و تولید گردید.

این برنامه مشابه نرم افزارهای حسابداری می باشد.

پس از تعریف حسابهای کل، معین و تفضیل اقدام به ثبت فاکتور خرید و فاکتور فروش می کنیم.

پس از پایان عملیات گزارش تراز آزمایشی در سه سطح کل، معین و تفضیل قابل مشاهده است