برنامه اکسل بازاریابی و فروش

یکی از مهم ترین دغدغه های فروشگاه ها و شرکت هایی که با بازاریاب ها به صورت درصدی و موردی کار می کند محاسبه درصد آنها از فروش و یا درصد بابت معرفی هر مشتری می باشد.

این برنامه بنابر درخواست یکی از مشتریان عزیز اکسل باز طراحی و تولید گردید.