برنامه انبارداری تحت اکسل

همان طور که می دانیم اقلام و موجودیهای انبار بخش عظیمی از دارائیهای هر سازمان را تشکیل می‌دهد. به همین منظور در سازمان‌های تولیدی، بخش تولید، برنامه‌ریزی تولید خود را بر مبنای موجودیهای انبار و ظرفیت‌های موجود آن طراحی و پیاده می‌کند زیرا در صورت عدم وجود موجودی کافی در انبار اختلال در تولید به وجود می‌آید و منجر به از دست دادن کارآیی کارکنان بخش تولید می‌گردد.