آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴۰ ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

اکسل باز- خانه اکسل ایران

32
دوره آموزشی

857
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید