برنامه تحویل نامه در اکسل همراه با ثبت برگشت و گزارشات

فرض کنید شما در یک شرکت یا اداره مشغول به کار هستید و بر حسب مسئولیت و شغلتان مجبور هستید نامه و یا مدارک را تحویل همکاران نمائید.

کار از جایی سخت تر می شود که بخواهید نامه هایی را که برگشت داده اند حذف کنید و یا در دفتری که نوشته اید خط بزنید. در این صورت هیچ نشانی از سابقه تحویل نامه به همکار نخواهید داشت.

به همین منظور بنده به فکر طراحی و اجرای برنامه تحویل و برگشت نامه و مدارک در اکسل افتادم و این برنامه را تولید کردم.

مزایای برنامه تحویل و برگشت نامه در اکسل :

  • ثبت سابقه کلیه تحویل ها و برگشت های مدارک در سازمان

  • گزارش لحظه ای موارد تحویل شده و برگشت نشده

  • امکان ثبت توضیحات در زمان تحویل و برگشت به صورت جداگانه

  • امکان محاسبه تعداد روزهای گذشته از تاریخ تحویل مدارک